Потребна документа

Уписни рок – Јун 2019.

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс (19, 20. i 21. јун 2019) подносе  САМО ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид.

Приликом електронског евидентирања (03. јун – 18. јун 2019) сва документа треба претходно приложити и електронски.

Пријављивање се мора обавити лично, јер је потребно да кандидат потпише пријаву, као и сагласност да Факултет може објавити личне податке кандидата на ранг листи.

Кандидати који нису у могућности да на пријављивање дођу лично, могу то обавити преко другог лица искључиво ако друго лице приложи овлашћење, оверено код јавног бележника, које садржи експлицитно наведене радње које овлашћено лице предузима у име кандидата.

Образац овлашћења можете преузети овде.

ВАЖНО: Кандидати који су претходно школовање завршили у иностранству, или у страној школи у Србији, пре подношења оригинала на нострификацију у Министарство, обавезно треба да овере по једну копију коју ће поднети Факултету на увид, како би благовремено био обрачунат број бодова на основу претходног школовања.

Легенда:    – подноси се електронски,     – не подноси се електронски

Документа која се подносе:

1. Лична карта (евентуално пасош)
2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе 
3. Диплома о положеном завршном, одн. матурском испиту
4. Извод из матичне књиге рођених (препоручено али није обавезно)
5. Доказ о уплати накнаде (6500,00 динара) на име трошкова спровођења

конкурса

Трошкови спровођења конкурса за кандидате који су ослобођени пријемног испита износе 3500,00 динара.

Уплату треба обавити најкасније 3 дана пре подношења докумената на Факултету. У противном, доказ о уплати треба понети са собом.

Пример попуњене уплатнице

6. Уверење о држављанству (пожељно не старије од 6 месеци) 

ВАЖНО! Документ под бројем 6 подноси се искључиво ако извод из МКР не садржи податак о држављанству.

ВАЖИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА

ТАКМИЧАРИ

Кандидати који су у трећем или четвртом разреду освојили једну од прве три награде на државном такмичењу из математике, информатике или астрономије у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из математике, сагласно одлуци уписне комисије ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА подносе и диплому о оствареном успеху на такмичењу.

ВАЖНО! Кандидати који желе да буду ослобођени пријемног испита морају електронски да поднесу одговарајућу диплому, како би благовремено било донето решење у умањењу трошкова спровођења конкурса.

Трошкови спровођења конкурса за кандидате који су ослобођени пријемног испита износе 3500,00 динара.

Одлука o ослобађању

ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНА ШКОЛА У ИНОСТРАНСТВУ ИЛИ СТРАНА ШКОЛА У СРБИЈИ

Кандидати који су претходно школовање завршили у страној земљи, или у страној школи у Србији, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА подносе и нострификовану диплому о завршенoј средњој школи (или потврда о томе да је започета нострификација потребних школских докумената).

Оригинали се подносе на нострификацију у Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22.

ВАЖНО! Пре подношења оригинала на нострификацију, обавезно оверити по једну копију коју ћете поднети Факултету на увид, како би благовремено био обрачунат број бодова на основу претходног школовања.

НАПОМЕНА
За кандидате који имају сва лична документа и документа о завршеној средњој школи издата у Републици Српској важе исти услови као за држављане Републике Србије и није неопходна нострификација.

ПРИПАДНИЦИ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора), ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА подносе и изјаву о припадности српској националној мањини.

Образац изјаве можете преузети овде.
Попуните осенчена поља у обрасцу, одштампајте га и потпишите.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља и страни држављани, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА подносе и потврду o здравственом осигурању за школску 2019/2020. годину.

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА подносе и потврду да кандидат влада српским језиком.

КАНДИДАТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати  пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.  Особа са инвалидитетом је у обавези  да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за  студенте са хендикепом на телефон  011-3370-686 или електронском поштом: ucsh@rect.bg.ac.rs

Универзитетски центар за студенте са  хендикепом налази се у просторијама
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

ВАЖНО! Кандидати са инвалидитетом, којима су неопходни посебни услови полагања пријемног испита, у обавези су да то најаве најмање 20 дана пре одржавања пријемног испита, тј. до петка 7. јуна у 11 сати. Најава посебних потреба изводи се попуњавањем поља „посебни услови уписа“, приликом електронског евидентирања.

Напомена: Факултет ће изаћи у сусрет и оним кандидатима који закасне са поменутом најавом, ако је посебне услове полагања могуће обезбедити и у краћем року, и ако најаву изврше најкасније приликом непосредног пријављивања.

РОМСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

За припаднике ромске националне мањине, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА И:

Изјава о припадности ромској националној мањини

Попуните осенчена поља у обрасцу, одштампајте га и потпишите.

Препорука Националног савета ромске националне мањине

Попуните осенчена поља у обрасцу, одштампајте га и потпишите.

Документ издаје искључиво Национални савет ромске националне мањине, Масарикова 5, Београд.