Потребна документа

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид и предају фото-копије докумената (не морају бити оверене). Приликом електронског евидентирања сва документа треба претходно приложити и у скенираној форми.

ВАЖНО: Кандидати који су претходно школовање завршили у страној земљи, или у страној школи у Србији, пре подношења оригинала на нострификацију у Министарство, обавезно треба да овере по једну копију коју ће поднети Факултету на увид, како би благовремено био обрачунат број бодова на основу претходног школовања.

 

Легенда: – подноси се електронски, Не подноси се електронски – не подноси се електронски

 


ОБАВЕЗНО:

 1. Лична карта (евентуално пасош) Не подноси се електронски
 2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе 
 3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту 
 4. Извод из матичне књиге рођених 
 5. Доказ о уплати накнаде (6500,00 динара) на име трошкова спровођења конкурса. Не подноси се електронски

Пример попуњене уплатнице:


 1. Уверење о држављанству (пожељно не старије од 6 месеци)

ВАЖНО! Документ под бројем 6 се подноси искључиво ако извод из МКР не садржи податак о држављанству.

 


САМО ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА:

ТАКМИЧАРИ

За кандидате који су у трећем или четвртом разреду освојили једну од прве три награде на државном такмичењу из математике, информатике или астрономије у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из математике, сагласно одлуци уписне комисије, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА И:

 1. Диплома о оствареном успеху на такмичењу

ВАЖНО! Кандидати који желе да буду ослобођени пријемног испита морају електронски да поднесу одговарајућу диплому, како би благовремено било донето решење у умањењу трошкова спровођења конкурса. Трошкови спровођења конкурса за кандидате који су ослобођени пријемног испита износе 3500,00 динара.


ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНА ШКОЛА У ИНОСТРАНСТВУ ИЛИ СТРАНА ШКОЛА У СРБИЈИ

За кандидате који су претходно школовање завршили у страној земљи, или у страној школи у Србији, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА И:

 1. Нострификована диплома о завршенoј средњој школи (или потврда о томе да је започета нострификација потребних школских докумената).

Оригинали се подносе на нострификацију у Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22.

ВАЖНО: пре подношења оригинала на нострификацију, обавезно оверити по једну копију коју ћете поднети Факултету на увид, како би благовремено био обрачунат број бодова на основу претходног школовања.

Документ под бројем 8. не подносе кандидати који имају сва лична документа и документа о завршеној средњој школи издата у Републици Српској. За њих важе исти услови као за држављане Републике Србије и није неопходна нострификација. 


ПРИПАДНИЦИ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

За припаднике српске националне мањине из суседних земаља (Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора), ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА И:

 1. Изјава о припадности српској националној мањини Не подноси се електронски

Образац изјаве у doc формату. Попуните осенчена поља у обрасцу, одштампајте га и потпишите.


ПРИПАДНИЦИ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА и СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА И:

 1. Потврда o здравственом осигурању за школску 2017/2018. годину

Ближе информације

 

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА И:

 1. Потврда да кандидат влада српским језиком 

КАНДИДАТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

За кандидате са инвалидитетом, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА И:

 1. Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења
 2. Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ
 3. Мишљење Интерресорне комисије
 4. Препорука удружења студената са хендикепом

ВАЖНО! Документ под бројем 14 не подносе кандидати, већ га Факултет прибавља по службеној дужности након пријављивања.

ВАЖНО! Документ под бројем 15 се подноси искључиво ако није рађена процена телесног оштећења и ако кандидат није корисник права на додатак за туђу негу и помоћ. У том случају кандидат доставља медицинску документацију Удружењу студената са хендикепом које даје препоруку факултету.

ВАЖНО! Кандидати са инвалидитетом којима су неопходни посебни услови полагања пријемног испита у обавези су да то најаве најмање 20 дана пре одржавања пријемног испита, тј. до четвртка 8. јуна у 11 часова. Најава посебних потреба изводи се попуњавањем поља „посебни услови уписа“, приликом електронског евидентирања.

Напомена: Факултет ће изаћи у сусрет и оним кандидатима који закасне са поменутом најавом, ако је посебне услове полагања могуће обезбедити и у краћем року, и ако најаву изврше најкасније приликом непосредног пријављивања. 


РОМСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

За припаднике ромске националне мањине, ПОРЕД ОБАВЕЗНИХ ДОКУМЕНАТА И:

 1. Изјава о припадности ромској националној мањини Не подноси се електронски

Образац изјаве у doc формату. Попуните осенчена поља у обрасцу, одштампајте га и потпишите.

 1. Препорука Националног савета ромске националне мањине

Образац препоруке у doc формату. Попуните осенчена поља у обрасцу, одштампајте га и потпишите.

Документ под бројем 17 издаје искључиво Национални савет ромске националне мањине, Масарикова 5, Београд.