Упис – потребна документа

I

Кандидати који су стекли право на упис могу се уписати искључиво ЛИЧНО и на упис доносе ЛИЧНУ КАРТУ (евентуално пасош).

На упис треба донети ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА ОВЕРЕНЕ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА (документа задржава Факултет):

 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
 • извод из матичне књиге рођених (и уверење о држављанству, пожељно не старије од 6 месеци, само ако извод из МКР не садржи податак о држављанству)
 • доказ о уплати накнаде за трошкове уписа и издавања индекса (850,оо динара, кандидати не доносе индекс јер се индекс добија на Факултету),

 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у Београду (100,оо динара),

 • три фотографије формата 3,5 х 4,5 центиметра.

II

Самофинансирајући студенти приликом уписа, поред наведених обавезних докумената, подносе и:

 • доказ о уплати прве рате школарине за школску 2017/2018. годину (40.000,оо динара).

Финансијске обавезе студената

Уплате се врше на жиро рачун Математичког факултета број:  840-1815666-68
Позив на број: 2017/2018
Уплате се могу вршити и на благајни Факултета уз плаћање провизије 2%

Напомене:

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у заказаном терминуризикује да изгуби место – наредни кандидати се уписују према утврђеном редоследу.

Сви уписани кандидати, без обзира на статус у којем се уписују (буџет или самофинансирање) потписују уговор о студирању  којим се регулишу права и обавезе у вези са студирањем.


III

Припадници српскe националне мањине из суседних земаља* који стекну право на упис, поред наведеног, подносе и:

 • нострификована документа (нострификација се врши у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22)
 • потврду  о обавезном здравственом осигурању за школску 2017/2018. годину

Више детаља о потврди

*Суседне земље у смислу овог упутства су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Федерација Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Република Црна Гора.


IV

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ који су стекли право на упис, подносе и:

 • нострификована документа (нострификација се врши у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина 22)
 • потврду да кандидат влада српским језиком (препоручује се Центар за српски језик при Филолошком факултету)
 • потврду  о обавезном здравственом осигурању за школску 2017/2018. годину

Више детаља о потврди

 • оверен доказ о уплати прве рате школарине за школску 2017/2018. годину (2000,оо евра)

Финансијске обавезе студената