Упис на више године студија

Упис у школску 2023/2024. се може обавити искључиво ОНЛАЈН. Подношење молби за упис у наредну годину је омогућено од 2. новембра 2023. године до 28. новембра 2023. до 10.00 часова уз плаћање казне за закаснели упис. Студенти могу да подносе електронске молбе за упис наредне године преко хипатије, као и молбе за продужену годину.

Студенти који остану неуписани у школску 2023/2024. годину, почев од 1.12.2023. могу да преузму Решење о испису на шалтеру Студентске службе сваког радног дана од 11.00 до 14.00 часова.

 • Упис нових обавезних предмета се мора вршити редом (уписују се прво предмети са најнижих година студија) 
 • Уколико студент не бира неположене обавезне предмете из 2022/2023. године, уклањају се предмети почевши од обавезних предмета са највиших година (нпр. не може се изоставити предмет са 3. године, уколико се претходно не изоставе сви обавезни предмети са 4. године)
 • Студент може уписати условљен предмет у школској 2023/2024. години ако уписује и предмете који га условљавају
 • Распоред уписа студента који су поднели молбу за промену студијског програма.

Подношење молби "Упис у наредну годину студија"

УПИС СТУДЕНАТА У  ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА (на свим нивоима), у школску 2023/24. годину биће обављен електронски, коришћењем ИС Хипатија,  без физичког присуства студената.

Упис  се  завршава одобрењем  електронски поднете  молбе  “УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА”.

Након поднете молбе “УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА”, студент је у обавези да испрати да ли је молба:

 • одобрена – што значи да је уписан у наредну годину студија, или
 • одбијена – ако није испунио све услове дефинисане у тачкама од 1 до 6 у секцији ОБАВЕЗНИ КОРАЦИ.

У случају да је студенту молба одбијена, он мора да поново онлајн поднесе нову молбу “УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА” (уз претходно испуњавање услова који нису били задовољени приликом првог подношења молбе).

Подношење молбе "Упис у наредну годину студија" - студенти МАСТЕР И ОСНОВНИХ студија

Студенти основних и мастер академских студија, приликом подношења молбе за упис у наредну годину нису у обавези да приложе ниједан документ.

Ако студент сматра да је потребно да приложи неки документ (нпр. доказ о уплати прве рате школарине или Универзитетске таксе, јер је потребно два до три дана да уплата студента буде евидентирана на рачуну факултета) он то може да уради приликом подношења молбе, а може и накнадно да приложи документ.

Овера индекса - сви нивои студија

Индекси се након уписа у школску 2023/2024. годину морају оверити на шалтеру Студентске службе од 17.10.2023. до 1.12.2024.

Информатика - стручни курсеви у школској 2023/2024. години

Стручни курс Сем Координатор Опис курса Ограничење
1. Основе тестирања софтвера (Endava) 1 Сана Стојановић Ђурђевић 25
2. Data инжењеринг (Еndava) 1 Мирко Спасић 25
3. Управљање ИТ пројектима у пракси (Levi9) 1 Данијела Симић 25
4. Развој апликација у „cloud“ окружењу (Levi9) 1 Стефан Мишковић 30
5. Предузетништво за студенте Математичког факултета (StartIT) 2 Мирослав Марић 30
6. Примењена биоинформатика (Velsera) 2 Јована Ковачевић 45
7. Алгоритамски алати у биоинформатици (APIS Assay) 2 Јована Ковачевић 30
8. Развој безбедног софтвера (Zuehlke) 2 Сташа Вујичић Станковић 25
9. Развој видео игара у C++-у (Ubisoft) 2 Саша Малков 30
10. Увод у виртуелизацију рачунарских система (Syrmia) 2 Милена Вујошевић Јаничић 30

Описи изборних курсева - Катедра за рачунарство и информатику

Описи свих изборних курсева за академску 2023/2024. годину могу се погледати на наредном линку.  

Обавезни кораци

1. Проверити да ли су евидентиране све оцене у школској 2022/23. години

Приликом уписа у школску 2023/24. годину, узимају се у обзир само оцене евидентиране у закљученим испитним списковима.

Студент проверава да ли су у ИС Hypatia-и евидентиране све оцене, тј. сви положени курсеви у претходној школској години. Ако оцене нису евидентиране, студент контактира предметног наставника слањем мејла са свог студенстког налога (username@alas.matf.bg.ac.rs).

2. Попунити анкету

Пажљиво попуњеном анкетом помажете да се унапреди настава на Математичком факултету.

Анкета се попуњава у ИС Hypatia.

3. Попунити ШВ образац

Према Закону о званичној статистици Републике Србије, обавезно је попуњавање ШВ обрасца.

Провера/исправка унетих података у ШВ образац се реализују у ИС Hypatia.

4. Изабрати предмете

Приликом уписа предмета неопходно је испоштовати законске условe објављене у следећој одлуци.

Буџетски студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му до краја студијског програма није остало мање од 60 ЕСПБ бодова.

Самофинансирајући студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му до краја студијског програма није остало мање од 37 ЕСПБ бодова.


Студент може уписати само оне предмете за које је стекао предуслов по студијском програму. У школској 2023/24. години се допушта упис предмета за који није положен условни предмет у следећим случајевима:

 • Студенту је до краја студија остало највише 60 ЕСПБ или је број преосталих ЕСПБ до завршетка студија мањи од броја ЕСПБ положених у школској 2022/23. години, и при томе уписује све преостале предмете;
 • Студент који се финансира из буџета не може да упише 60 ЕСПБ, због неиспуњавања предуслова за преостале предмете, и тада руководилац одговарајућег студијског програма одређује које предмете без предуслова студент може да упише и доноси одговарајуће решење;
 • Студент који се сам финансира не може да упише 37 ЕСПБ бодова, због неиспуњавања предуслова за преостале предмете, и тада руководилац одговарајућег студијског програма одређује које предмете без предуслова студент може да упише и доноси одговарајуће решење.

Обавезан предмет са више године студија може бити уписан у школској 2023/2024. години, само ако су положени или истовремено уписани сви обавезни предмети са нижих година студија и сви предмети који су предуслови за тај обавезни предметима


Обавезни предмет који је студент уписао у претходној школској години и није га тада положио, може да упише тај исти предмет и у школској 2023/24. години. Уколико не жели поново да упише неки од ових обавезних предмета, првенство при упису морају имати предмети са нижих година.


 • Упис нових обавезних предмета се МОРА вршити редом (уписују се прво предмети са најнижих година студија)
 • Уколико студент не бира неположене обавезне предмете из 2022/2023. године, уклањају се предмети почевши од обавезних предмета са највиших година (нпр. не може се изоставити предмет са 3. године, уколико се претходно не изоставе сви обавезни предмети са 4. године)

Студент може на почетку пролећног семестра школске 2023/24 године, у утврђеном роковима, да промени или допуни листу изабраних предмета, уколико је положио испит из претходне године до почетка наставе из тог предмета у текућој школској години.


Студент може имати уписаних највише 90 ЕСПБ у једној школској години.

Успешни студенти имају финансијске олакшице за додатне ЕСПБ.

 • Студенти основних академских студија, који имају положених најмање 60 ЕСПБ у претходној школској години и досадашњи укупан просек већи од 9,5 или једнак 9,5, ослобађају се финансијских обавеза за упис још највише 30 ЕСПБ (до 90 ЕСПБ).
 • Студенти основних академских студија, који имају положених најмање 60 ЕСПБ у претходној школској години и имају просек већи од 9,0, а мањи од 9,5, добрено је смањење финансијских обавеза од 50% за упис још највише 30 ЕСПБ (до 90 ЕСПБ).

5. Поднети онлајн молбе (Продужена година /Промена модула /Мировање за наредну школску годину 2023/2024.)

Рок за подношење молби је 29.9.2023. Упис ће бити могућ тек након разрешавања молби.


Молба „продужена година

Молбу „продужена година“ подносе:

 • студенти основних академских студија након осам или више активних школских година,
 • студенти једногодишњих мастер студија након две активне школске године.

Рок за завршетак студија је двоструки број школских година потребних за реализацију студијског програма. Само на лични захтев, подношењем молбе „продужена година“, студенту се може продужити рок за завршетак студија до истека рока у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студенту основних студија се одобрава продужење рока за једну школску годину у случају да је рок за завршетак претходно продужаван за m година, при чему је 0 <= m < 4, и за реализацију студијског програма је остало мање од 20 × (4 – m).

Студент у ИС Хипатија  може да види да ли је молба одобрена или одбијена.

Одлука – продужена година


Mолба „промена модула на студијском програму“

Студент који је уписан на студијски програм Математика и има положено најмање 30 ЕСПБ може поднети молбу за промену модула.

Студент који је уписан на студијски програм Математика, основних академских студија може прећи на модул Рачунарство и информатика са неког другог модула,

 • ако после једне године студирања има положене предмете Програмирање 1 и Програмирање 2;
 • ако после две или више година студирања има положене предмете Програмирање 1, Програмирање 2, Увод у организацију и архитектуру рачунара 1 и Објектно оријентисано програмирање.

Подношење молбе је неопходно, и у случају када не постоје посебна ограничења, јер се модул може променити само на лични захтев студента.

Пре подношења молбе за промену модула потребно је уплатити износ од 3000,00 РСД на рачун Математичког факултета 840-1815666-68 без навођења ПНБ. Скен уплатнице приложити уз молбу као пратећу документацју.

Студент у ИС Хипатија  може да види да ли је молба одобрена или одбијена.

Одлука – промена модула на студијском програму Математика


Молба „мировање унапред“

Ову молбу може да поднесе само студент који школску 2023/24 годину уписује у статусу самофинансирајућег студента, и то због немогућности плаћања школарине у предстојећој школској години. Ако молба буде одобрена, студент школску 2023/24 годину уписује са 0 ЕСПБ и у статусу мировања свих права и обавеза. Мировање због немогућности плаћања школарине може бити одобрено само једном у току студија на истом студијском програму.

Студент у ИС Хипатија  може да види да ли је молба одобрена или одбијена.

Одлука – мировање унапред

Након реализације свих претходних корака студент подноси онлајн молбу за упис актуелнe школскe годинe (2023/24.) приступањем ИС Хипатија.

Приступ Хипатији

Школарине

Често постављена питања

Драге будуће колеге, у овој секцији ћемо редовно објављивати одговоре на питања која вас највише интересују.

Ваша питања нам можете слати на адресу upis@matf.bg.ac.rs или користећи контакт форму на почетној страни.

t

Могу ли да упишем предмет за који не задовољавам услове, а без ког не могу да остварим потребан број еспб?

Условљеност међу предметима је постављена у складу са акредитованим студијским програма који су објављени на сајту факултета. Приликом избора предмета треба поштовати постављене услове у највећој могућој мери. Остављена је могућност да студент изабере и предмете за које постоје ограничења и ту могућност треба да искористи да би остварио жељени број еспб. Постоје и услови који се не могу истовремено испунити, пре свега због ограничења која су прошле године била укинута. Студенту ће бити дозвољено да упише предмет за који није испуњено ограничење, осим у случајевима када постоји обавезни предмет у истом семестру за који је испуњен услов или обавезни предмет у нижем семестру (са или без ограничења) које студент није одабрао – у таквим случајевима, предмет који је студент изабрао, биће замењен предметом који има првенство по акредитацији.

 

Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs