Докторске академске студије

Студијски програм Математика

Докторске академске студије студијског програма Математика

Студије трају 3 године и имају обим од 180 ЕСПБ
Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године

Напомена: Студијски програм ће се изводити на српском и енглеском језику

Речник ознака:

  • П – број часова предавања
  • В – број часова вежби
  • СИР – Студијски истраживачки радови
  • ЕСПБ – Европски систем преноса бодова
  • Јесењи семестар
  • Пролећни семестаp
  • Јесењи или пролећни семестар
1. годинаЕСПБ

П
ВСИР
Изборни предмет 14069
Изборни предмет 24069
Израда докторске дисертације 100212
Изборни предмет 34069
Изборни предмет 44069
Израда докторске дисертације 200212
60
2. годинаЕСПБ

П
ВСИР
Изборни предмет 54069
Изборни предмет 64069
Израда докторске дисертације 300212
Изборни предмет 74069
Специјални курс 14069
Израда докторске дисертације 400212
60
3. годинаЕСПБ

П
ВСИР
Научно-истраживачки рад 100104
Израда докторске дисертације 5001026
Научно-истраживачки рад 200104
Израда докторске дисертације 6001026
60
Списак изборних предмета - М3ЕСПБ

П
ВСИР
Алгебра 44069
Универзална алгебра4069
Комутативни прстени4069
Прстени и модули4069
Алгебарска геометрија4069
Хомолошке методе у алгебри4069
Модел-теоретска алгебра4069
Некомутативна алгебра4069
Увод у Хопфове алгебре4069
Дискретна математика4069
Увод у теорију репрезентација4069
Аутоморфне форме и репрезентације4069
Аналитичка теорија бројева4069
Алгебарска теорија бројева4069
Елиптичке криве и увод у Диофантову геометрију4069
Специјални курс - Алгебра4069
Анализа 44069
Комплексна анализа 24069
Теорија многострукости4069
Глобална анализа4069
Теорија Морса4069
Симплектичке многострукости4069
Теорија хаоса у динамичким системима4069
Контактна динамика4069
Хамилтонова динамика4069
Хамилтонова динамика са елементима Флорове теорије4069
Флорова теорија са применама у контактној и Хамилтоновој динамици4069
Хардијеви и Бергманови простори4069
Целе функције4069
Простори Собољева4069
Интегрални оператори4069
Интерполација оператора4069
Матрична анализа4069
Алгебре оператора4069
Некомутативна динамика4069
Спектрална теорија4069
Геометријска теорија хармонијских функција4069
Класична хармонијска анализа4069
Квазиконформна и хармонијска пресликавања4069
Диференцијални оператори4069
Псеудодиференцијални оператори4069
Компактни и несамоконјуговани оператори4069
Банахове алгебре4069
Хилбертови модули4069
К теорија C* алгебри4069
Псеудохоломорфне криве у симплектичким многострукостима4069
Фредхолмова пресликавања у глобалној анализи4069
Контактне многострукости и холоморфне криве4069
Симплектичка и Хамилтонова дејства4069
Скорокомплексне структуре и холоморфне криве4069
Линеарни тополошки простори4069
Теорија дистрибуиција4069
Функционална анализа4069
Нелинеарна функционална анализа4069
Стабилност решења обичних диференцијалних једначина4069
Квалитативна анализа обичних диференцијалних једначина4069
Комплексни динамички системи4069
Асимптотска анализа4069
Теорија непокретне тачке4069
Геометријска теорија функција 24069
Анализа на многострукостима4069
Специјални курс - Анализа и диференцијалне једначине4069
Риманова геометрија А4069
Риманова геометрија Б4069
Групе у геометрији А4069
Групе у геометрији Б4069
Нееуклидске геометрије4069
Правилни политопи4069
Геометрија дискретних група4069
Комплексне многострукости4069
Спектрална геометрија4069
Диференцијална геометрија векторских раслојења4069
Диференцијално геометријске методе у статистици4069
Дискретна диференцијална геометрија4069
Геометрија у информатици4069
Геометрија у астрономији4069
Геометријско моделовање у индустирји и дизајну4069
Групе симетрија4069
Групе трансформација4069
Хомогени простори4069
Репрезентације Лијевих група и алгебри4069
Симплектичка геометрија4069
Стохастичка диференцијална геометрија4069
Теорија подмногострукости4069
Специјални курс - Геометрија4069
Теорија модела4069
Теорија израчунљивости4069
Теорија доказа4069
Теорија скупова4069
Математичка логика у рачунарству4069
Некласичне логике4069
Теоријско рачунарство4069
Теорија аутомата и формалне граматике4069
Булове алгебре4069
Апликативне логичке теорије4069
Нестандардна анализа4069
Специјални курс - Математичка логика и теоријско рачунарство4069
Одабрана поглавља теорије екстремалних проблема4069
Нумеричка анализа 34069
Метода коначних елемената са применама4069
Метода коначних разлика4069
Теорија апроксимација са применама4069
Теорија игара4069
Методе регуларизације4069
Дискретна оптимизација4069
Понтрјагинов принцип максимума4069
Теорија локацијских проблема са применама4069
Метахеуристичке методе - напредни концепти4069
Спектрална теорија графова са применама4069
Алгоритми на графовима и њихове примене4069
Комбинаторна теорија графова са применама4069
Специјални курс – Примењена математика4069
Алгебарска комбинаторика4069
Динамички системи4069
Оптимизација4069
Структуре података4069
Алгебарска топологија4069
Диференцијална топологија4069
Тополошка комбинаторика4069
Дискретна и рачунарска топологија4069
Простори функција4069
ПЛ топологија4069
К - теорија4069
Векторска раслојења и карактеристичне класе4069
Теорија хомотопије4069
Ниско димензиона топологија4069
Кохомологија група4069
Спектрални низови4069
Одабрана поглавља из опште топологије4069
Одабрана поглавља из алгебарске топологије4069
Кохомолошке операције4069
Теорија кобордизама4069
Еквиваријантне топологије и примене4069
Специјални курс – Топологија4069
Математичка статистика4069
Бајесовска анализа података4069
Теорија случајних процеса4069
Теорија поузданости4069
Теорија масовног опслужења4069
Спектрална теорија случајних процеса4069
Гаусови случајни процеси4069
Стационарни случајни процеси4069
Анализа временских серија4069
Статстика случајних процеса4069
Стохастичке диференцијалне једначине4069
Стохастичка финансијска математика4069
Тестирање статистичких хипотеза4069
Линеарни статистички модели4069
Непараметарска статистика4069
Теорија информација4069
Теорија кодирања4069
Ергодичка теорија4069
Стохастичка анализа4069
Вероватносне мере у метричким просторима4069
Теорија екстремних вредности4069
Теорија ризика - напредни концепти4069
Специјални курс - Вероватноћа и статистика4069
Механика флуида4069
Интеграбилни динамички системи и солитони4069
Општа теорија релативности и космолошки модели (НОВО)4069
Динамика система тела4069
Аналитичка механика4069
Образовни софтвер - напредни концепти4069
Методологија истраживања у настави математике и рачунарства са практикумом4069
Matf logo

Адреса: Студентски трг 16, 11000 Београд

Телефон: (+381) 11 2027 855 (10-14h)

                    (+381) 64 8650 003 (10-14h)

Е-пошта: upis@matf.bg.ac.rs